Błąd
  • XML Parsing Error at 1:97. Error 9: Invalid character

Menu witryny

Budownictwo drewniane z bali, pó? bali
 
Budownictwo z bali lub pó? bali- oryginalne domy, karczmy, bacówki góralskie z kompleksowych wyko?czeniem, detalami, meblami i urz?dzeniami w regionalnym stylu (drewniane meble, kute- lampy, klamki, okucia itp.).
Domami z bali nazywa si? domy budowane w technologii zr?bowej. Jest ona jedn? z alternatywnych wobec technologii murowanej. Taki dom powstaje z licznych bali drewnianych uk?adanych na sobie poziomo tworz?c tzw. wie?ce, jakimi s? pe?ne warstwy bali po obrysie budynku. Jest to jeden ze starszych sposobów stawiania domów, który obecnie wraca do ?ask. Domy z bali w dzisiejszych czasach buduje si? szybko. Maj? swój swoisty urok oraz sporo innych zalet, którym chcemy si? tu przyjrze?.

Sk?d ta popularno???
- domy z bali s? pi?kne i czaruj? swoim wyj?tkowym stylem i atmosfer?,
- buduje si? je bardzo szybko, bo ‘sk?ada si?’ je z gotowych elementów (bali),
- s? w sposób naturalny ocieplone, poniewa? drewno jest ?wietnym izolatorem termicznym,
- domy z bali s? uznawane za maj?ce dobry wp?yw na zdrowie,
- zalicza si? je do budynków ekologicznych,
- przy odpowiedniej konserwacji s? naprawd? trwa?e i wytrzyma?e,
- a je?li chodzi o cen?, to równie? okazuje si? zazwyczaj do?? atrakcyjna.

Konstrukcja domów z bali
Domy te budowane s? u nas najcz??ciej w konstrukcji wie?cowej, inaczej nazywanej w?g?ow? lub zr?bow?. Jest to specyficzny sposób, który polega – ogólnie rzecz ujmuj?c – na uk?adaniu kolejnych poziomów d?ugich bali. W naro?ach s? one ??czone na zasadzie „jaskó?czego ogona”. Wida? to na rogach domu, gdzie poza p?aszczyzn? ?cian wystaj? ko?cówki skrzy?owanych belek w?a?nie na kszta?t ptasiego ogona. Pozostawia si? miejsce na okna i drzwi. W pouk?adane na sobie bale wbijane s? dyble (pionowe ko?ki drewniane, które wzmacniaj? ca?? konstrukcj?).
Kiedy konstrukcja ?cian jest zako?czona, pozostaje kwestia dachu. Rozwi?zania bywaj? ró?ne. Mo?na z powodzeniem zastosowa? blach? dachówkow?, dachówk? ceramiczn?, cementow? czy gonty bitumiczne.

?ciany, ocieplenie i instalacje
Kiedy my?limy o domach drewnianych, a konkretnie o domach z bali, widzimy tradycyjne budynki, których konstrukcja i materia? wykonania jest dobrze widoczna tak na zewn?trz, jak i od wewn?trz. W nowoczesnych wersjach natomiast pojawia si?mo?liwo?? montowania p?yt gipsowo-kartonowych, które pozwalaj? na dowolne wyko?czenie ?cian, a wi?c ich pomalowanie lub po?o?enie glazury. Odczeka? jednak nale?y minimum 3 miesi?ce od wybudowania ze wzgl?du na proces osiadania ?cian, który powoduje p?kanie p?yt.
Je?li chodzi o ocieplanie, to dawniej robiono to za pomoc? mchu lub warkoczy s?omy umieszczanych w szczelinach i miejscach ??czenia bali. Obecnie takie domy ociepla si? zazwyczaj we?n? mineraln? k?adzion? od wewn?trz.
Wiele osób te? pewnie zastanawia si?, na ile bezpieczne s? domy z bali pod wzgl?dem instalacji elektrycznej, której zwarcie mo?e przecie? doprowadzi? do po?aru. Tymczasem kable elektryczne s? tu poprowadzone w karbowanych rurach os?onowych (tzw. peszlach samo wygaszaj?cych). Chowa si? je mi?dzy balami. Taki sposób zapobiega mechanicznym uszkodzeniom oraz chroni drewno przed zapaleniem si? od ewentualnej iskry pochodz?cej ze zwarcia.
Same bale, które maj? grubo?? wi?ksz? ni? 14 cm, uwa?ane s? za materia? niepalny, ale sporo u?ytkowników korzysta dodatkowo ze ?rodków ochrony przeciwpo?arowej w postaci impregnatów nak?adanych p?dzlem.

Du?y wybór
Domy z bali mog? mie? bardzo proste lub rozbudowane bry?y, mog? by? podpiwniczone, ale najcz??ciej s? bez piwnic.
Je?li kto? jest zdecydowany na wybudowanie domu z bali, ma dzi? du?y wybór tak pod wzgl?dem gotowych projektów, jak i postawienie go wed?ug indywidualnie zamówionego projektu. Producenci dostarczaj? gotowe elementy (?cian, stropów, wi??by dachowej, pod?ogi i boazerii, a czasem równie? stolarki okiennej i schodów) do jego monta?u i najlepiej jest jego wznoszenie poleci? wyspecjalizowanym ekipom. Budowa standardowego domu z bali trwa zazwyczaj 2 – 4 tygodnie.